ജന്മദിന അനുയോജ്യത (രാശിചക്രം)

ഏരീസ് അനുയോജ്യത

മേടുകളും മേടങ്ങളും ഏഴ്, ടോർസ് ഏയ്ജുകളും ഗെമിനിയും ഏഴ്, അർബുദംഏഴ്ക്കും ലിയോയ്ക്കും ഏററവും കന്യകയുമാണ് ഏഴ്, ലിബ്ര ഏഴ്, സ്കോർപിയോഏററവും ധനുശും ഏഴ്, ക്യാപ്രിക്കോൺ ഏരീസ്, അക്വേറിയസ് ഏററവും മീശയും

ടെറസ് അനുയോജ്യത

ഏഴ്, ടോർസ് ടാരസ് ആൻഡ് ടാരസ് ടെറസ് ആൻഡ് ഗെമിനി ടറസ്, അർബുദം ടോറസും ലിയോയും ടോർറസ്, കരോജ് ടറസ്, ലിബ്ര ടെറസ്, സ്കോർപിയോ ടാരസ്, ധനുരാത്രി ടാരസ് ആൻഡ് ക്യാപ്രിക്കോൺ ടറസ്, അക്വേറിയസ് ടോർറസ്, പിസീസ്

ജെമിനി പൊരുത്ത്യത

ജെമിനി, ഏരീസ് ജെമിനി, ടോറസ് ജെമിണിയും ജെമിണിയും ജെമിനി, ക്യാൻസർ ജെമിനി, ലിയോ ജെമിനി, വിർഗോ ജെമിനി, തുളസി ജെമിനി ആൻഡ് സ്കോർപ്പിയോ ജെമിനി, ധനുരാസ് ജെമിനി ആൻഡ് കാപ്രിക്കോൺ ജെമിനി, അക്വേറിയസ് ജെമിനി ആൻഡ് മീസാമാരം

ക്യാൻസർ കോംപാറ്റിബിളിറ്റി

കാൻസർ, ഏരീസ് എന്നിവ കാൻസർ, ടോറസ് കാൻസർ, ജെമിനി ക്യാൻസർ, ക്യാൻസർ എന്നിവയും ക്യാൻസർ ആൻഡ് ലിയോ കാൻസർ, കന്യാഗോ ക്യാൻസർ ആൻഡ് തുള കാൻസർ, സ്കോർപിയോ കാൻസർ, ധനുരാശി ക്യാൻസർ, മ്യാക്ര ക്യാൻസർ, അക്വേറിയസ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് മീസാമാരം

ലിയോ അനുയോജ്യത

ലിയോ, ഏച്ചീസ് ലിയോ, ടോറസ് ലിയോയും ജെമിണിയും ലിയോ ക്യാൻസർ ലിയോ, ലിയോ ലിയോ, കന്യാഗോ ലിയോ, തുലാം എന്നിവ ലിയോ ആൻഡ് സ്കോർപ്പിയോ ലിയോ, ധനുരാസ് ലിയോ കാപ്രിക്കോൺ ലിയോ ആൻഡ് അക്വേറിയസ് ലിയോനും മീശയും

വിർഗോ പൊരുത്തപ്പെടൽ

വിർജും ഏരസും വിർഗോയും ടോറസും കന്യാകുമാരി കന്യക, കാൻസർ കവിതയും ലിയോയും കന്യാകുമാരിയും കന്യാമറിയും കവിതയും തുളയും വിർഗോ ആൻഡ് സ്കോർപ്പിയോ വിർഗോയും ധനുരാശിയും വിർഗോയും കാപ്രിക്കോണും വിർഗോയും അക്വേറിയസും കവിതയും മീശയും

തുലാ കോംപാറ്റിബിളിറ്റി

തുലാം, ഏരീസ് തുലാം തുളസി, ജെമിനി തുളയും കാൻസർ ലിബ്രയും ലിയോയും തുലാം, തുളസി, തുലാം എന്നിവ തുളസി, സ്കോർപിയോ തുലാം, ധനു എന്നിവ തുളയ്ക്കും മത്തങ്ങ തുളയ്ക്കും അക്വേറിയസ് തുളസി, മീശയും

സ്കോർപിയോ കോംപാറ്റിബിളിറ്റി

സ്കോർപ്പിയോ ആരണ്യവും സ്കോർപ്പിയോ ആൻഡ് ടാരസ് സ്കോർപ്പിയോ ജെമിനി സ്കോർപ്പിയോ കാൻസർ സ്കോർപ്പിയോ കാരിയോ സ്കോർപിയോ ലിയോ സ്കോർപ്പിയോ ആൻഡ് തുള സ്കോർപ്പിയോ സ്കോർപിയോ സ്കോർപിയോ, ധനുരാസ് സ്കോർപ്പിയോ ആൻഡ് കാപ്രിക്കോൺ സ്കോർപിയോ അക്വേറിയസ് സ്കോർപിയോ, മീസാമാരം

ധനുപതി അനുയോജ്യം

ധനുരാശിയും ഏറവും ധനുരാത്രി, ടോർസ് ധനുരാശിയും ജമിനിയും ധനുരാശി, ക്യാൻസർ ധനുരാശിയും ലിയോയും ധനുരാശിയും കന്യാമറിയും ധനുരാശിയും തുളയും ധനുരാത്രിയും സ്കോർപാപും ധനുരാത്രിയും ധനുരാശിയും ധനുരാത്രിയും മരപ്പൊലിളും ധനുരാത്രിയും അക്വേറിയസ് ധനുരാശിയും മീശയും

കാപ്രിക്കോൺ കോംപാറ്റിബിളിറ്റി

കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ഏറീസ് മട്രിക് ആൻഡ് ടോറസ് കാപ്രിക്കോൺ, ജെമിനി കാപ്രിക്കോൺ, ക്യാൻസർ കാപ്രിക്കോൺ, ലിയോ കാപ്രിക്കോൺ, കന്നി കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് തുള കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് സ്കോർപിയോ മതികയോടും ധനുയോടും മരവിച്ച കാപ്രിക്കോൺ മരനും അക്വേറിയസ് മരവിയും മീശയും

അക്വാറിയസ് കോംപാറ്റിബിളിറ്റി

അക്വേറിയസ് ആൻഡ് ഏറീസ് അക്വേറിയസ് ആൻഡ് ടാരസ് അക്വേറിയസ് ആൻഡ് ജെമിനി അക്വേറിയസ് ആൻഡ് കാൻസർ അക്വാറിയസും ലിയോയും അക്വാറിയസ്, കന്നി അക്വേറിയസ്, തുലാം എന്നിവ അക്വേറിയസ് ആൻഡ് സ്കോർപിയോ അക്വേറിയസ്, ധനുരാസ് അക്വേറിയസ് അക്വേറിയസ് അക്വേറിയസ് അക്വേറിയസ് അക്വാറിയസും ഫിസസും

മീശ പൊരുത്തമുള്ളവ

മീശയും മീശയും മീശയും ടെറസും മീശയും മീശയും മീശയും കാൻസർമീശയും ലിയോയും മീശയും മീശയും മീശയും തുളയും മീശയും സ്കോർപ്പിയോയുമാണ് മീശയും ധനുരാശിയും മീശയും മരപ്പഴവും മീശയും അക്വേറിയസും മീശയും മീസായും

സോഡിയാക് ജാതസ്

ഓരോ സൈറ്റിന്റെയും പ്രവചനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 'മികച്ച' ഉം 'ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടും' ദിവസങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ധാരാളം സഹായകരമായ സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ്. ഓരോ മാസവും ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് നല്ലത്, പണം, നല്ലത്, സ്നേഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക. അവയെ നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക - ഇവ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. സമാനമായി, നിങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു കുറിപ്പെടുക്കുക. സുപ്രധാന യോഗങ്ങൾ ബുക്കു ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ (പിന്നിൽ നിന്ന് രാശിചക്രവാഹനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു).

 1. ഏരസ്സ് ജാതകം
 2. ടെറസ് ജാതസ്
 3. ജെമിനി ഗിറ്റസ്കോപ്പ്
 4. ക്യാൻസർ ജാതകം
 5. ലിയോ ജാതസ്
 6. വിർഗോ ജോൺസ്പോപ്പ്
 7. തുള ഹോർമോസ്കോപ്പ്
 8. സ്കോർപിയോ ജാതസ്
 9. ധനു ജാതർ
 10. കാപ്രിക്കോൺ ജാതകം
 11. അക്വാറിയസ് ജാതസ്
 12. മീമാംസ ജാതകം

നിങ്ങളുടെ വേദന ശക്തമായോ ബലഹീനമാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ട്രേൻഡുകൾ വിഭാഗം. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ പ്രൊഫൈലിലെ 'ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ' വിഭാഗത്തിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന നിറം, മെറ്റൽ, രത്നം, സുഗന്ധം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മെറ്റൽ, / അല്ലെങ്കിൽ രത്നം അടങ്ങിയ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നത്താൽ ഭരിച്ചിരുന്ന നിറങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലോ ഓഫീസിലോ അലങ്കരിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അടയാളം അടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേയില കുടിക്കുന്നത് നിന്റെ അടയാളവുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ നിന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഗുണമാണ് അത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവയെയും അറിയാൻ സഹായിക്കും എന്നതാണ്: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, പങ്കാളികൾ, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ. വ്യക്തിത്വ പ്രൊഫൈൽ വായിക്കുകയും അവരുടെ സൂചനകൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് അവരിൽ കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയും, അവർ പ്രയാസകരമോ പ്രയാസകരമോ ആയേക്കാം.

ഈ പതിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാൽ റിഫ്ലക്സ് ഗ്രാഫ് ചാർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ വളരെ അപകടകാരികളാണെന്നും അവ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയും. അപകടകരമായ അവയവങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തവും മയക്കുമരുന്ന് ഫ്രീവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്, ഈ ചാർട്ടുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധുവായ ഒരു മാർഗം കാണിക്കുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ ദുർബലമായ അവയവങ്ങൾ ചാർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലുകൾ മുഴുവനായി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരമായി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, കാലുകൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തിന് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായേയുള്ളൂ. ചാർട്ടുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. അവർ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽപോലും, അവരുടെ സ്വാധീനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാം.

ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു - വായനക്കാരൻ - എന്റെ വ്യക്തിഗത ക്ലയന്റ്. നിങ്ങളുടെ സോളാർ ജന്മശീലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഒരു അവബോധം ലഭിക്കുന്നു - നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. ഈ ആശങ്കകളെ നേരിടാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്യോത്സ്യനാകാൻ അടുത്ത പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം പരിഗണിക്കട്ടെ!

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജാതീയത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുക, മുന്നോട്ട് വഴിതെറ്റിക്കുക, അപ്രത്യക്ഷമാകുക, പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം കൂടുതൽ അറിയുക. ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി ജ്യോതിഷം നിങ്ങളെത്തന്നെയും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മികച്ച മാർഗനിർദ്ദേശമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകളോട് നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഓർക്കുക - അന്തിമഫലം - നിങ്ങളുടേതാണ്.

ജന്മദിന അടയാളങ്ങൾ (366)

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശക്തി, ബലഹീനതകൾ, ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങൾ, വിധി, ജീവിതം, ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബം, സ്നേഹിതർ, സഹപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ, , നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളും. നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം നിങ്ങളുടെ ഭരണ ഗ്രഹം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ മറ്റ് അദൃശ്യമായ സ്വാധീനങ്ങളും പാറ്റേണുകളും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനഃശാസ്ത്ര ജ്യോതിഷം, ന്യൂമറോളജി, ടോർട്ട്, കളർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമറ്റാപ്പി എന്നിവയുടെ ലെൻസ് വഴിയാണ് ഈ ഗൈഡ് പ്രാഥമിക സൂര്യ അസംഖ്യം പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജന്മദിന പ്രൊഫൈൽ കംപൈൽ ചെയ്തതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഈ പുരാതന കലകളുടെയും അവരുടെ സ്റ്റാമ്പിൻറെ വിശദാംശങ്ങളും താഴെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത ജനനത്തീയതിയിലേക്ക് നേരിട്ട് മുങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിക്കൽ ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും മടങ്ങിവരാം.

എന്നിരുന്നാലും ഈ ഗൈഡ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഓരോ വ്യക്തിയും അതുല്യവും പൂർണ്ണമായ കഴിവുകളും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.

ജനുവരി

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ഫെബ്രുവരി

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

മാര്ച്ച്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ഏപ്രിൽ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

മേയ്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ജൂണ്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ജൂലൈ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ആഗസ്റ്റ്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

സെപ്റ്റംബർ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ഒക്ടോബര്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

നവംബര്

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ഡിസംബർ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

പിറന്നാൾ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ജ്യോതിഷം, രാശിചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ആകർഷകമായതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം!

ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളും മറ്റ് സ്വർഗീയശരീരങ്ങളും ഓരോ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മനസ്സും വളച്ചുകാണുന്നു. ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയ വെല്ലുവിളികളോ സന്തോഷമോ ഇല്ലാത്തതാണ്: നമ്മളും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചറിയുന്നു. രാശിചിഹ്നവും ജ്യോതിഷവും ഈ അറിവിന്റെ താക്കോലുകളിൽ ഒന്നാണ്.

നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ ജ്യോതിഷ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന ജീവിതത്തിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ലാനറി സ്വാധീനങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു. അതിനാൽ വർഷം തോറും കൂടുതൽ ആക്കാൻ കഴിയും.

12 നിഴൽ സൂചനകൾ

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ലക്ഷണങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ഓരോ രാശിചക്രത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒരു വ്യക്തിത്വ പ്രൊഫൈൽ, 12- നുള്ള പൊതു പ്രവണതകൾ, ആഴത്തിൽ മാസം-മാസ-മാസ പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ചില ജ്യോതിഷ പദങ്ങൾ ഗ്ലോസ്സറി വിശദീകരിക്കുന്നു.

 1. ഏരീസ്
 2. ടെറസ്
 3. ജെമിനി
 4. കാൻസർ
 5. ലിയോ
 6. കവിത
 7. തുലാം
 8. സ്കോർപിയോ
 9. ധനുരാശി
 10. കാപ്രിക്കോൺ
 11. അക്വേറിയസ്
 12. മീശ

വ്യക്തിത്വപ്രഭാവം | സ്നേഹം ജാതകം | ജന്മദിന ജാതകം | സോഡിയാക് കോംപാറ്റിബിളിറ്റി | ജന്മദിന അനുയോജ്യത | ജന്മദിനം

രാശിചിന്തകൾ | സ്നേഹം ജാതകം | ജാതകത x 29 | ജന്മദിന ജാതകം | സോഡിയാക് കോംപാറ്റിബിളിറ്റി | ജന്മദിന അനുയോജ്യത | ജന്മദിന അടയാളങ്ങൾ